ศึกษาต่อที่เนเธอร์แลนด์ Featured

ยินดีต้อนรับสู่ประเทศฮอลแลนด์
ฮอลแลนด์ ดินแดนแห่งความผสมผสาน ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และดินแดนแห่งเทคโนโลยี นวัตกรรม และความทันสมัย
• 1,500 หลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
• เป็นเลิศในด้านการศึกษาและวิจัย
• สิ่งแวดล้อมในการเรียนที่มีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง
• ความผสมผสานของสังคมและวัฒนธรรม
• สิ่งแวดล้อมดี สะอาด มีความปลอดภัยสูง
• ค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป ปริญญาตรีค่าเรียนเริ่มต้นเพียง 152,000 บาท

 

ฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์ มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งประกอบด้วยประเทศเนเธอร์แลนด์และหมู่เกาะอีก 6 แห่งในทะเลแคริบเบียน เดิมประเทศเนเธอร์แลนด์มีชื่อในภาษาดัตช์คือ Nederland ซึ่งมีความหมายว่า ดินแดนที่อยู่ต่ำ เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล แต่ทั้งนี้เนเธอร์แลนด์มักถูกเรียกว่า ฮอลแลนด์ซึ่งมีที่มาจากชื่อเมืองในอดีตซึ่งอยู่ทางชายฝั่งทะเลทางตะวันตกและเป็นเมืองที่เจริญและร่ำรวยที่สุดในศตวรรษที่ 17และเป็นเมืองที่มีบทบาทโดดเด่นในประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ประเทศฮอลแลนด์เป็นประเทศขนาดเล็ก โดยมีเนื้อที่ประมาณ 41,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของยุโรป โดยชายแดนทางทิศตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ทิศใต้ติดกับประเทศเบลเยียม ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับทะเลเหนือ (North Sea) ฮอลแลนด์เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมทั้งจากประเทศเยอรมนี ประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศส อีกจุดเด่นหนึ่งของประเทศฮอลแลนด์ก็คือ ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีเพียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเท่านั้นที่มีเนินเขา อย่างไรก็ดี สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม นั่นก็คือผืนฟ้าที่ทอดยาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ยิ่งไปกว่านี้ ฮอลแลนด์เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ำ ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ แม่น้ำ หรือลำคลอง ประเทศฮอลแลนด์ครอบคลุมประมาณ 41,000 ตารางกิโลเมตร และในปัจจุบัน ฮอลแนด์มีประชากรทั้งหมดประมาณ 16 ล้านคน
สังคม
ในปัจจุบันฮอลแลนด์ได้กลายเป็นบ้านของผู้คนมากกว่า 190 เชื้อชาติ โดยเป็นเวลากว่าทศวรรษที่ผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใน ประเทศฮอลแลนด์ ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ผู้คนชาวดัตช์ค่อนข้างรักอิสระ ใจดี และเปิดกว้างต่อชาวต่างชาติ และด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ ส่งผลให้ฮอลแลนด์เป็นดินแดนแห่งความรู้ ความคิดใหม่ๆ และวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลก ภาษาประจำชาติคือ ภาษาดัตช์ โดยผู้คนส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ และอาจพูดภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้อีกด้วย เช่น ภาษาเยอรมนี หรือภาษาฝรั่งเศส
อุปนิสัย
เนเธอร์แลนด์ถือเป็นสังคมชนิดพึ่งพาตนเองผู้คนต้องเรียนรู้ที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเอง ทั้งนี้จึงส่งผลให้ชาวดัตช์รักอิสรภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็มีระเบียบวินัยด้วย ลักษณะเด่นหนึ่งของชาวดัตช์ก็คือความเปิดกว้างและความตรงไปตรงมา ทั้งทางการกระทำและการพูดจา สังคมชาวดัตช์เป็นสังคมที่ไม่มีความเหลื่อมล้ำ จะเห็นได้ชัดจากในชั้นเรียนถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน/นักศึกษา ทุกคนจะรู้สึกถึงความเป็นกันเองได้อย่างรวดเร็ว
ฮอลแลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และมีอัตราการเกิดอาชญากรรมหรือความรุนแรงที่ถือว่าค่อนข้างต่ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเสมือนเพื่อนผู้คอยให้ความช่วยเหลือและปกป้องดูแล การสื่อสารหรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นเรื่องง่าย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในกรณีฉุกเฉินต่างๆ เพียงแค่ โทรไปที่หมายเลข 112 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) คุณก็จะสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานดับเพลิงหรือแม้กระทั่งรถพยาบาลได้
ความปลอดภัย
เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน นักเรียน/นักศึกษาควรทำประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองทรัพย์สิน จากการโดนขโมยหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันภัยได้ที่ www.ips-lippmann.com และ/หรือ https://www.students-insurance.eu
ศาสนา
ฮอลแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนา จะเห็นได้จากสิ่งก่อสร้างทางศาสนาต่างๆ อาทิเช่น โบสถ์ของชาวคริสต์ มัสยิดหรือสุเหร่าของชาวมุสลิม โบสถ์ของชาวยิวและชาวฮินดู วัดของชาวพุทธ หรือศาสนบูชาของชาวซิกข์ ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในประเทศฮอลแลนด์ โดยกลุ่มมิชชันนารีกลุ่มแรกได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาเมื่อ 1600 ปีก่อน อย่างไรก็ดี ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาททางศาสนาได้ลดลง ส่งผลให้คนบางกลุ่มในปัจจุบัน ประกาศตนเป็นคนไร้ศาสนา ขณะศึกษาในประเทศฮอลแลนด์ คุณจะได้มีโอกาสปฏิบัติหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งนี้แต่ละสถาบันการศึกษาจะเป็นผู้จัดการในเรื่องของสถานที่ในการจัด กิจกรรมนั้น
ชีวิตนักเรียน/นักศึกษา
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีกระจายอยู่ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบางแห่งประกอบด้วยหลายวิทยาเขต หรือในบางกรณี หนึ่งมหาวิทยาลัยอาจมีอาคารเรียนกระจายอยู่ทั่วในเมืองนั้นๆ ในแต่ละสถาบันการศึกษา จะมีการตั้งสมาคมหรือชมรมต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียน/นักศึกษา โดยสมาคมหรือชมรมเหล่านี้จะมีนักเรียน/นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ บ้างก็เป็นองค์กรระหว่างประเทศ นอกจากนี้นักเรียนในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีสถานที่พบปะที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร หรือแหล่งบันเทิงต่างๆ โดยปกติแล้ว ผู้คนในแวดวงการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั่วไป ไม่ได้แบ่งแยกกลุ่มของตนเองด้วยความเป็นนักวิชาการแต่อย่างใด
วัฒนธรรมและกิจกรรมยามว่าง
ฮอลแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายมากกว่าที่ใครหลายๆ คนคิด ทั้งนี้ฮอลแลนด์เป็นประเทศที่มีกิจกรรมให้ทำค่อนข้างหลากหลาย ทั้งการชมทัศนียภาพในเมือง การล่องเรือในแม่น้ำลำคลองหรือทะเลสาบ การท่องเที่ยวชายทะเล และการเดินป่า ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อความบันเทิงอีกมากมาย อาทิเช่น ดนตรีและภาพยนตร์ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะถูกจัดขึ้นที่สนามกีฬา หรือแหล่งชุมนุมต่างๆ กิจกรรมหนึ่งที่มีชื่อเสียงของฮอลแลนด์คือ เทศกาล Parkpop ซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีป๊อปที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป (ที่ไม่เก็บค่าเข้าชม) โดยจะถูกจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกๆ ปี ที่เมือง Hague นอกจากนี้ ในวันสำคัญต่างๆ ผู้คนก็จะใส่เสื้อผ้าสีส้มเพื่อมาปาร์ตี้กันตามท้องถนน เช่น ในวันที่ทีมฟุตบอลประจำชาติมีการแข่งขันเป็นต้น
อาหารสไตล์ดัตช์
ประเพณีเกี่ยวกับการทำอาหารของชาวดัตช์นั้นไม่ค่อยโดดเด่นนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะใน 1 วันจะมีการกินมื้อหนักเพียงแค่มื้อเดียวเท่านั้น นั่นก็คือมื้อเย็น โดยอาหารมื้อเช้าส่วนมากจะประกอบด้วยขนมปัง เนยแข็ง เนื้อหั่นบางๆ และแยม และมื้อกลางวันผู้คนส่วนใหญ่นิยมทานแซนด์วิช บ้างก็ทานกับซุป สลัด หรือผลไม้ สำหรับอาหารมื้อเย็น อาหารจานหลักคือเนื้อสัตว์ เสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่งหรือผัก ในปัจจุบันอาหารในประเทศฮอลแลนด์มีความหลากหลายมากขึ้น บ้างก็ถูกนำมาดัดแปลง โดยตามร้านอาหารหรือภัตตาคารต่างๆ ก็นิยมเสิร์ฟอาหารนานาชาติ (พาสต้า ข้าว แกง) ทั้งนี้รวมทั้งซูปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ด้วย
การเดินทาง
ฮอลแลนด์เป็นประเทศขนาดเล็กที่มีการจัดการระบบคมนาคมหรือขนส่งมวลชนดี เยี่ยม ซึ่งสามารถพาคุณไปได้ทุกที่ ดังนั้นรถยนต์จึงถือเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตใน ประเทศนี้ การลงทุนที่คุ้มค่าคือการซื้อบัตรส่วนลดที่ใช้กับการเดินทางทางรถไฟ การจัดการการขนส่งทางรถไฟของฮอลแลนด์นั้นมีประสิทธิภาพมาก มีโครงข่ายทางรถไฟที่เชื่อมต่อกันหลายร้อยสาย ทั้งนี้ส่งผลให้การบริการรอบรถไฟภายในหนึ่งวันนั้นมีค่อนข้างมาก และเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการเดินทางระหว่างเมือง
จักรยานเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางในประเทศฮอลแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตในเมือง ชาวดัตช์ส่วนใหญ่นิยมใช้จักรยานในการเดินทาง อย่างไรก็ดี นักเรียน/นักศึกษาสามารถลดค่าใช้จ่ายด้วยการซื้อจักรยานมือสอง แต่ทั้งนี้จำเป็นต้องซื้อตัวล็อคที่แข็งแรงเช่นกัน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://journeyplanner.9292.nl
การท่องเที่ยว
การเดินทางจากประเทศฮอลแลนด์ไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรปถือเป็นเรื่องง่าย โดยสามารถเดินทางไป Brussels ด้วยรถไฟเพียงแค่ 2 ชั่วโมงหรือสามารถเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินแห่งชาติ Schiphol ไปยังกรุงลอนดอน แมดริด หรือโรม และใช้ระยะเวลาไม่นาน และด้วยเหตุนี้ สถาบันการศึกษาจึงนิยมจัดทัศนศึกษาหรือโครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป
ธุรกิจ
เศรษฐกิจในประเทศฮอลแลนด์นั้น ค่อนข้างเปิดกว้าง โดยตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษที่ผ่านมา การค้าขายระหว่างประเทศถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจประเทศฮอลแลนด์ และด้วยยุทธศาสตร์ที่ดีส่งผลให้ฮอลแลนด์เป็นศูนย์กลางทางการค้าขายและการขน ส่งในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก อย่างไรก็ดี ศตวรรษที่ 17 ถือเป็นยุคทองของประวัติศาสตร์ฮอลแลนด์ ทั้งนี้ เนื่องจากกว่า 90% ของการขนส่งสินค้าในภาคพื้นยุโรปดำเนินการโดยการขนส่งทางเรือของชาวดัตช์ เท่านั้น
ในปัจจุบัน การค้าขายระหว่างประเทศยังเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจประเทศฮอลแลนด์ ตามสถิติแล้ว ฮอลแลนด์เป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นลำดับที่ 16 ของโลก และเป็น 1 ใน 10 ผู้นำด้านการส่งออกสินค้าต่างๆ ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของฮอลแลนด์คือ เยอรมนี เบลเยียม สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส ในปี 2009 ฮอลแลนด์เป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ลำดับที่ 2 ในยุโรปรองจากเยอรมนี
อุตสาหกรรมการบริการ สินค้าทางการเกษตร และสินค้าเชิงความคิดสร้างสรรค์
อุตสาหกรรมการบริการ สินค้าทางการเกษตร และสินค้าเชิงความคิดสร้างสรรค์ ถือว่าโดดเด่นและสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศฮอลแลนด์ ในปัจจุบัน เศรษฐกินของประเทศได้ค่อยๆ ผันตัวจากอุตสาหกรรมสินค้าเปลี่ยนมาเป็นอุตสาหกรรมบริการ ทั้งนี้กว่า 80% ล้วนแต่เป็นอุตสาหกรรมการบริการทั้งสิ้น นอกจากนี้ ฮอลแลนด์ยังเป็นยักษ์ใหญ่ในการส่งออกสินค้าทางการเกษตร 1 ใน 5 ของการส่งออกสินค้าทางการเกษตรคือ การส่งออกสินค้าอาหารและดอกไม้ อุตสาหกรรมดอกไม้ของประเทศฮอลแลนด์โดดเด่นมาก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภูมิอากาศที่ดี รวมทั้งความทันสมัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการเพาะปลูกและการผลิต นอกจากนี้ ประเทศฮอลแลนด์ยังครองตลาดสินค้าดอกไม้อยู่อย่างกว้างขวาง โดยมีลูกค้าประมาณ 500 ล้านคนทั่วยุโรป
อย่างไรก็ดี ในระยะหลังมานี้ สินค้าเชิงความคิดของฮอลแลนด์ได้รับความนิยมอย่างสูง ทั้งในด้านการออกแบบ แฟชั่น สถาปัตยกรรม ไปจนถึงดนตรี และสื่อต่างๆ
การเมือง
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยใช้ระบบรัฐสภาแบบ 2 สภา (Bicameral Parliament) และใช้การเลือกตั้งระบบสัดส่วนซึ่งส่งผลให้พรรคการเมืองหลายพรรคครองที่นั่ง ในรัฐสภา และยังทำให้ไม่มีพรรคการเมืองใดครองเสียงข้างมากในรัฐสภาอีกด้วย ทั้งนี้สถาบันกษัตริย์มีฐานะเป็นเพียงสัญลักษณ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีบทบาทอำนาจในเชิงพิธีการเท่านั้น
แนวทางพรรคการเมืองในประเทศฮอลแลนด์นั้น คล้ายกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทางหลัก ได้แก่ Social Democrats, Christian Democrat และ Liberal Party
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศฮอลแลนด์
ประเทศฮอลแลนด์เป็นที่ 1 ในยุโรปในเรื่องการศึกษา ด้วยโปรแกรมและหลักสูตรนานาชาติที่มากกว่า 1,462 หลักสูตร


ทำไมจึงเลือกฮอลแลนด์
หลักสูตรนานาชาติมากกว่า 1,462 หลักสูตร
ประเทศฮอลแลนด์เป็นประเทศแรก (ในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ) ที่เปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยในปัจจุบัน ประเทศฮอลแลนด์มีหลักสูตรการเรียนการสอนนานาชาติด้วยกันถึง 1,462 หลักสูตร และในจำนวนนี้ เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษถึง 1,455 หลักสูตร ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้การศึกษาในประเทศฮอลแลนด์อยู่ในระดับแนวหน้าในทวีปยุโรป
การศึกษาหลักสูตรนานาชาตินี้มีด้วยกันหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งแต่ละสาขามีความเข้มข้นในด้านเนื้อหาวิชา และรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นการเรียนภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานที่แท้จริง โดยหลักสูตรนานาชาติในประเทศฮอลแลนด์นั้น มีทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ
การศึกษาและการวิจัยระดับแนวหน้า
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศฮอลแลนด์มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ จากทั่วทุมมุมโลกในเรื่องของคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลอันสืบเนื่องมาจากมาตรฐานในการตรวจสอบและประกันคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัย 11 แห่งในประเทศฮอลแลนด์ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับแนวหน้า 200 อันดับแรกของโลก ในการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลกของนิตยสาร Times
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
สำหรับประเทศที่มีขนาดเล็กอย่างประเทศฮอลแลนด์นั้น การปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งรวมถึงการศึกษาและการอบรมต่างๆ ด้วย โดยระบบการศึกษาในประเทศฮอลแลนด์เป็นระบบที่เน้นการสื่อสารและการทำงานเป็น ทีม ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาได้พบปะเพื่อนหรือผู้คนใหม่ๆ จากหลายๆ ประเทศ ดังนั้นการศึกษาต่อในประเทศฮอลแลนด์จึงถือเป็นโอกาสดีในการเปิดโลกทัศน์และ ขยายมุมมองระดับนานาชาติ
การเรียนการสอนในแบบดัตช์
การเคารพในความคิดเห็นและความเชื่อของผู้อื่นเป็นเสมอนคติพจน์ในการดำรง ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายเช่นในประเทศฮอลแลนด์ ทั้งนี้รวมถึงการนำไปปรับใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย การเรียนการสอนในประเทศฮอลแลนด์ เน้นการสื่อสารและให้ความสำคัญกับนักเรียน/นักศึกษาเป็นหลัก โดยให้อิสรภาพแก่นักเรียน/นักศึกษาในการแสดงความคิดเห็น หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
ลักษณะเด่นของการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในประเทศฮอลแลนด์คือ การเรียนรู้จากปัญหา (Problem-Based Learning) ด้วยวิธีนี้ทำให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์ พร้อมทั้งนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ แต่ละหลักสูตรยังเน้นการทำรายงาน การทำงานกลุ่มเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ การฝึกงาน และการทำการทดลองต่างๆ
ค่าเล่าเรียน
การศึกษาในประเทศฮอลแลนด์มีค่าใช้จ่ายที่ถือว่าค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายๆ ประเทศ โดยค่าเล่าเรียนต่อปีในการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ที่ประมาณ 1,600 ยูโรสำหรับนักเรียน/นักศึกษาจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และสำหรับนักเรียน/นักศึกษาจากประเทศอื่นๆ ค่าเล่าเรียนจะสูงกว่า ทั้งนี้ค่าเล่าเรียนจะแตกต่างกันตามแต่สถาบันการศึกษานั้นๆ โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.studyinholland.nl
ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศฮอลแลนด์
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศฮอลแลนด์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Research University ซึ่งมุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาวิจัยและค้นคว้าเชิงวิชาการ และ University of Applied Science ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน/นักศึกษาในการประกอบ อาชีพ เช่น สายวิชาศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ แต่ละสถาบันการศึกษายังได้มีการจัดตั้งสถาบันเพื่อการเรียนการสอนหลักสูตร นานาชาติ เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียน/นักศึกษาจากประเทศต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้สามารถหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละประเภทการศึกษาได้ที่ www.internationalstudy.nl
Research Universities
ในปัจจุบัน Research University ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐมีด้วยกันทั้งสิ้น 14 แห่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 3 แห่ง ด้านเกษตรกรรม 1 แห่ง และเป็นมหาวิทยาลัยเปิด 1 แห่ง โดย Research University จะเ้น้นการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาวิจัยและค้นคว้าเชิงวิชาการ และในบางสาขาวิชาอาจมีทักษะในการประกอบอาชีพผสมรวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ดี ผู้ที่สำเร็จการศึกษาส่วนมากมิได้ทำงานเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยแต่อย่างใด
สำหรับขนาดของมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่จำนวนนักเรียน/นัก ศึกษา ซึ่งมีตั้งแต่ 6,000 ถึง 30,000 คน โดยรวมจำนวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งสิ้นคือ 219,000 คน ทั้งนี้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมมหาวิทยาลัยแห่งประ เทศเนเธอร์แลนด์ (Association of Universities in the Netherlands) www.vsnu.nl
Universities of Applied Sciences
หลักสูตรการเรียนการสอนใน University of Applied Science (hogescholen) จะมุ่งเน้นภาคปฏิบัติเป็นหลัก และการฝึกงานถือเป็นหัวใจหลักของการเรียนการสอนประเภทนี้ ในปัจจุบัน University of Applied Science ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐมีด้วยกันทั้งสิ้น 41 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดสามารถรองรับนักเรียน/นักศึกษาได้มากถึง 20,000 ถึง 39,000 คน โดยรวมจำนวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งสิ้นคือ 380,000 คน ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม University of Applied Sciences แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands Association of Universities of Applied Sciences) www.hbo-raad.nl
สถาบันเพื่อการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Education)
การเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ หรือที่เรียกว่า International Education (IE) เริ่มต้นขึ้นในประเทศฮอลแลนด์เป็นเวลากว่า 50 ปีมาแล้ว ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ใช้ภาษอังกฤษเป็นหลัก และมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน/นักศึกษาจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Developing Countries) ผู้ซึ่งต้องการความรู้เฉพาะทางเพื่อการประกอบอาชีพ ทั้งนี้การเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติยังประกอบด้วย Problem-oriented courses และโปรแกรมอีกหลากหลายรูปแบบในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งรวมถึงระดับปริญญาโทด้วย
ในปัจจุบัน สถาบันเพื่อการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติขนาดใหญ่มีด้วยกันทั้งสิ้น 5 แห่ง และยังมีสถาบันฯ ขนาดเล็กอีกหลายแห่ง ซึ่งสาขาวิชาที่เปิดสอน ล้วนแต่มุ่งเน้นเกี่ยวกับกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งสิ้น
ปริญญาตรี
การศึกษาระดับปริญญาตรีใน Research University ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี หรือ 180 หน่วยกิต (สำหรับการเรียนแบบเต็มเวลา หรือ full-time) และสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีใน University of Applied Science ใช้เวลาทั้งสิ้น 4 ปี หรือ 240 หน่วยกิต (สำหรับการเรียนแบบเต็มเวลา หรือ full-time)
ปริญญาโท
ระยะเวลาในการศึกษาระดับปริญญาโทนั้น แตกต่างกันไปตั้งแต่ 1-3 ปี หรือ 60-180 หน่วยกิตตามแต่สาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่เลือกเรียน โดยการศึกษาด้านวิศวกรรม เกษตรกรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินั้น ใช้เวลาทั้งสิ้น 120 หน่วยกิต
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD) จะเปิดสอนเฉพาะใน Research University เท่านั้น โดยระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี ในบางกรณี นักเรียน/นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสถาบันการวิจัยที่ได้มีการทำข้อตกลงไว้ กับ Research University นั้นๆ ได้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
สิ่งแรกที่นักเรียน/นักศึกษาผู้มีความประสงค์จะสมัครเรียนระดับอุดมศึกษา ในประเทศฮอลแลนด์พึงกระทำคือ การติดต่อกับสถาบันการศึกษานั้นๆ เพื่อสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติหลักพื้นฐานของผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคือ วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยสาขาวิชาที่เลือกเรียนในระดับปริญญาตรีจะต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ เรียนมาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติหลักพื้นฐานของผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อย่างไรก็ดี ในบางสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมาก อาจมีการจำกัดในเรื่องของโควต้าจำนวนนักเรียน/นักศึกษา
นอกจากนี้ นักศึกษาต่างชาติทุกคนต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL โดยคะแนนขั้นต่ำคือ 6 สำหรับ IELTS และ 550 สำหรับ TOEFL (Paper based), 213 สำหรับ TOEFL (Computer based) หรือ 80 สำหรับ TOEFL (Internet-based) ทั้งนี้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.studyinholland.nl
"วิธีการเรียนการสอนแบบดัตช์นั้น จะเน้นการโต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา และเน้นให้นักศึกษาคิดริเริ่มเอง"
การรับรองและประกันคุณภาพการศึกษา
สาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศฮอลแลนด์มีชื่อ เสียงในระดับแนวหน้าของโลกคือ มาตรฐานในการตรวจสอบและประกันคุณภาพของการศึกษา โดยผู้มีอำนาจในการออกกฏระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาคือ กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ (The Ministry of Education, Culture and Science www.minocw.nl) ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ Quality Assurance in Dutch Higher Education (www.qa-in.nl)
การรับรองสถาบันการศึกษาในประเทศฮอลแลนด์เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแห่ง ชาติว่าด้วยการรับรองคุณภาพการศึกษา (Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders/NVAO) ทั้งนี้นักเรียน/นักศึกษาควรจะเลือกเรียนในหลักสูตรหรือโปรแกรมที่ผ่านการ รับรองแล้วเท่านั้น
สำหรับรายชื่อหลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษาที่ผ่านการรับรองสามารถตรวจสอบ ได้จากสำนักงานกลางการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ Central Register of Higher Education Programmes (CROHO)

สนใจหลักสูตรการศึกษาต่อหลักสูตรไหน โทรหาเจ้าหน้าที่ของเราหรือนัดหมายเพื่อเข้าพบได้ทันทีเล๊ยยยย
โทร 022383933-4, 022364822-3
อีเมล info@knowledgeplus.ac.th
หรือจะเข้าไป chat กันใน facebook ก็ได้น๊ะ
www.facebook.com/KnowledgePlus

โปรแกรมโดนๆ^^